Poznámky k ochrane súkromia užívateľa


Ochrana súkromia na tejto stránke

"Držiteľ spracovania"
Dáta, vzťahujúce sa k identifikovaným alebo identifikovateľným osobám môžu byť z tohto webu spracované po konzultácii. "Držiteľ" takéhoto spracovania je Indesit Company S.p.A. v osobe jej súčasného Generálneho riaditeľa s registrovanou kanceláriou vo Fabriano (Ancona), Viale Aristide Merloni, 47, 60044.

Umiestnenie spracovania dát
Spracovanie spojené s webovými službami, poskytnuté na tejto stránke sa uskutočňuje v ústrednej kancelárii vyššie zmieneného držiteľa, výlučne technickým personálom spoločnosti držiteľa a personálom určeným ku spracovaniu dát alebo osobami začlenenými k realizácii prípadných údržbárskych činností. Žiadne dáta odvodené z tejto webovej služby sa nepoužívajú pre komunikáciu alebo šírenie. Osobné dáta poskytované užívateľom, ktorí vyžadujú prenos informácií alebo ktorí sú predplatitelia informačných bulletinov, sa používajú na jediný účel poskytovanie požadovaných služieb.

Navigační údaje
IT systémy a softwarové procedúry použité pri spracovaní týchto požiadaviek počas normálnych operácií, určité osobné dáta, ktorých prenos je implicitný pri použití internetových komunikačných protokolov. Tieto dáta nie sú spojené, aby boli asociované s identifikovanou partiou, ale môžu, z vlastnej podstaty, vytvoriť identifikáciu možného užívateľa cez spracovanie a asociáciu s dátami držanými u tretích strán. Táto kategória dát zahŕňa IP adresy alebo názvy domén počítačov použitých užívateľmi na pripojenie ku stránke, adresy v URI (Uniform Recource Identifier) požadované zdrojmi, časom požiadavky, metódou použitou k predloženiu požiadavky na server, veľkosti prijatého súboru v odpovedi, numerického kódu informujúceho o stave odoslanej odpovede serverom (uskutočnené, chyba, atď.) a ďalšie parametre vzťahujúce sa k operačnému systému a prostredí IT. Tieto dáta sa použijú iba k získaniu anonymných štatistických informácií o používaní stránky a beh prevádzkových kontrol ich okamžite zruší.

Údaje poskytnuté dobrovoľne užívateľmi
Nepovinné, explicitné a dobrovoľné posielanie e-mailov na adresy uvedené na týchto stránkach znamená následné získanie e-mailovej adresy odosielateľa, ktorý vyžaduje, aby sa mu na požiadanie odpovedalo, a akýchkoľvek iných osobných údajov obsiahnutých v e-maile. Súhrnné informácie o ochrane súkromia budú uvedené, alebo sa z času na čas zobrazia na stránkach webu s odkazmi na konkrétne služby na vyžiadanie.

Cookies
Týmito stránkami nie sú získavané žiadne osobné údaje užívateľa. Nevyužívajú sa žiadne cookies pre prenos informácií osobnej povahy, ani tzv. permanentné cookies alebo žiadny ďalší druh použiteľný systémov vystopovania užívateľa. Použitie tzv. cookies sedení použitých na tejto stránke sa vyhýbajú rekurzii na inú IT techniku, ktorá je potenciálne invazívna do súkromia tu sa pohybujúcich užívateľov, a neumožňujú, aby sa vyžadovala osobná identifikácia užívateľa.

Metódy spracovania
Osobné údaje sú spracované automatickými zariadeniami iba po čas striktne nevyhnutný pre dosiahnutie účelu, pre ktorý boli zhromaždené.

Práva zúčastnených strán
Strany, na ktoré osobné údaje poukazujú, sú oprávnené kedykoľvek získať potvrdenie, či tieto údaje existujú, vedieť ich obsah a pôvod, a skontrolovať ich správnosť alebo požadovať pridanie aktualizácií alebo nápravu takýchto dát. Podľa zmienených zákonných požiadaviek sú strany oprávnené požadovať zrušenie, prevod na anonymnú formu alebo blokovanie údajov spracovávaných v rozpore so zákonom a v každom prípade oponovať na zákonnom základe spracovania osobných údajov.
Takéto požiadavky by sa mali adresovať Komisii pre ochranu súkromia so sídlom vo Fabriano (AN), Viale Aristide Merloni, 47, 60044. Táto politika ochrany súkromia môže podliehať platnej politike ochrany súkromia v dobe použitia.
Tento dokument, publikovaný na http://www.indesitcompany.com ustanovuje "Politiku ochrany súkromia" tejto stránky a podlieha aktualizáciám (postupné verzie sa udržiavajú na rovnakej adrese kvôli nahliadnutiu).