Podmienky používania webu

Obsah týchto stránok www.indesit.com (ďalej iba "Stránky") vrátane dát, poznámok a celkový ďalší obsah pozostávajúci z textu a grafiky, práve tak ako modely nesúce symbol "©" sú chránené autorským právom a medzinárodnými dohodami a ďalšími dohodami o duševnom vlastníctve.

Obsah týchto stránok i webovej Stránky sú Copyright © 2000-2009 Indesit Company SpA. (ďalej iba "Spoločnosť"). Všetky práva vyhradené. Obsah týchto Stránok nesmie byť ako celok alebo časť kopírovaný, reprodukovaný, prenášaný, nahrávaný, publikovaný alebo distribuovaný žiadnym spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti, okrem skladovania vo vlastnom počítači užívateľa a vytlačenia výťahov zo Stránok výlučne pre osobné použitie.

Ochranné známky a logá objavujúce sa na Stránke sú majetkom Indesit Company SpA. Nie je možné ich používať na žiadnej internetovej stránke inej, než táto Stránka, bez predchádzajúceho písomného povolenia Spoločnosti.

Spoločnosť odmieta celkovú zodpovednosť za materiály vytvorené a publikované tretími stranami, na ktoré je na Stránke umiestnený odkaz. Osoby rozhodujúce sa o návšteve stránky s odkazom na Stránke www.indesit.com to činia na vlastné nebezpečenstvo a zostáva na nich riziko prijať celkové nevyhnutné opatrenia proti vírusom a ďalším ničivým činiteľom. Odkazy na iné stránky neznamenajú, že ich Spoločnosť sponzoruje alebo je spojená s ich organizáciou, ktorá zaisťuje servis popísaný na týchto stránkach.

Všetky materiály, poslané na túto Stránku napr. e-mailom alebo stránkami Word Wide Web, budú považované, že nemajú dôverný charakter. Spoločnosť nebude mať záväzky voči takémuto materiálu a bude ho môcť reprodukovať, použiť, uvoľniť, zobraziť, transformovať, urobiť na nich ďalšiu prácu a distribuovať tretím stranám bez obmedzenia. Ďalej, Spoločnosť bude mať voľnosť v nakladaní s myšlienkami, konceptmi, know-how alebo technickými znalosťami obsiahnutými v takýchto materiáloch pre akýkoľvek účel, vrátane a bez obmedzenia na vývojové, výrobné a marketingové produkty za použitia takýchto materiálov. Ktokoľvek posiela materiály, garantuje, že tieto sú publikovateľné, a súhlasí, aby toto bolo Spoločnosťou držané bez ohrození akejkoľvek aktivity tretích strán vo vzťahu k takýmto materiálom.

Táto stránka umožňuje rozsiahly verejný prístup k informáciám s ohľadom na ich iniciatívy tiež zamýšľané na profesionálnu publikáciu (finančných analytikov a novinárov, inštitucionálnych a súkromných investorov). Zámerom je poskytnúť presné a aktuálne informácie. Spoločnosť vynaloží rozumné úsilie, aby zaistila, že informácie, ktoré sa objavujú na Stránke, sú presné a aktuálne. Každopádne to nevylučuje možnosť náhodnej chyby alebo zabudnutia. Akékoľvek signalizované chyby budú opravené.